is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"welke aan minder zware regien onderhevig zijn, dan de aangegeven e.

Het schenden der zegels.

Het breken der lading en ontladen of overdoen van impost onderworpene goederen binnengaats, en op het grondgebied van den Staat, anders dan in de gevallen hij de bijzondere wetten U'tyezonderd.

Het ontladen buiten gaats, doch op de kusten , adders dan inde gevallen van stranding en voorziening ais boven.

Het gebruiken der voor negotie uitgeklaarde waren tot scheeps-gebruik bij den impost op de schepen of het binnenlandsch lastgeld.

Het gebruiken van schepen en vaartuigen in de termen der belasting vallende , zonder dezelve te hebben doen meten en branden»

Het gebruiken der gemeten of geijkte en gebrande schepen, zander deswege binnen de termijnen bij de wet bepaald , een lastbrief te hebben genomen.

Het vergrooten of doen vergrootender schepen en vaartuigen zonder consent der daartoe bevoegde ambtenaren.

Het gebruiken van vaartuigen, welke aldus heimelijk vergroot zijn, of in het algemeen van grooteren inhoud, dan waarvoor dezelve gebrand, en de scheepspapieren uitgegeven zijn.

Het uithakken, wegnemen of veranderen der merken.

Het zonder consent vertuigen, veranderen der schepen en vaartuigen, waardoor eene meerdere belasting van dezelve verschuldigd zoude worden dan van dezelve werkelijk wordt betaald.

Het gebruiken der schepen en vaartuigen tot een ander

eu