is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paarden, en Tan het geen verder tot den frauduleuse» invoer, vervoer of uitvoer verstrekt heeft, zal ophouden. Zullende echter, ingeval blijken mogt, dat een/,; fchipper of voerman r.iet mogt kunnen schrijven , dit declaratoir door een der 's lands ambtenaren , met vermelding van die onkuade, moeten worden cp^eiriaakt, en door den schipper of voerman , met een merkteeken, in tegenwoordigheid van denzelfden ambtenaar en twee getuigen , die zulks mede zullen teekenen, na duidelijke voorlezing aan hem gedaan, worden bekrachtigd.

De zeeschipper gelijk mede de verdere invoerders of vervoerders zullen hunne vaartuigen, wagens, paarden en voertuigen, van de verbeurdverklaring kunnen trijkoopen, met de som van één duizend guldens, ten zij dat er, nevens don zich tot deze vrijkoDping aanbiedendea zeeschipper of voerman, geen bekeurde ten principale ware, op welken hot meerder bedrag, dan de boete van duizend guldens, was te verhalen.

De waarde of de opbrengst der aangehaalde vaar-, voer- of rijtuigen, zal in mindering kunnen strekkeu op de boete , door den eigenaar derzclvc , naar aanleiding des voorbaanden artikels, in hoedanigheid van medepügtigen, te verbeuren.

Art. 84.

Voorziening omtrent niet aangegevene fahrijken , trafijken en Jkbrikctgien.

Bij liet ontdekken en in werking vindffp van der B 2 ad-