is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

administratie onbekende, niet aangegevenc,buitenderzelver weten opgerigte , of voor zoo verre de toelating bij de wet verejscht wordt, niet vei'Dorloofde trafijken en fabrijken, op welker fabjrikagie of bewerking de impost gevestigd is, mitsgaders bij bet ixx werking vinden van die, weike als stilstaande waren aangegeven, zullen, behslve de boete als boven op de fraude ge,teld , in verband met het voorgaande artikel, de gevonden Wordende impost onderworpene specien en de gereedschappen verbeurd zijn, en de zo laatste, ten koste van den beboette, worden uitgebroken.

Dj verbeurd-verlda.yrue, doch nog in bewerking zijnde impost; onderworpene goederen , het zij in het hierboven omscLrcven geva!, van eene aan de Administratia niet bekend gemaakte fabrijk of trafijk, of wsl Van eene heimelijke of ongeoorloofde fabiik gie, in ei ne geadmilteerde en in werking zijnde fabrijk of trafij k, zullen vrijgekocht moeten worden met de helft der >

waarde", naar prijs-courant.

Tot de uitbreking en wegvoering der verbeurde, bij vonnis toegewezene, of b.j transactie afgestane, werktuigen en gereedschappen, zal den ambtenaar den tijd gegeven zija van acht dagen, na het vonnis of transactie , of wel na de latere voltooijing der specien , welke ten tijde der transactie, of van het vonnis, in bewerking worden gevonden.

Art. 97.

Vervolg der straffen en boete.

Geene executien als boven, in materio van liticeme

1 • za-