is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorleden jare en de daarvan aanzienlijke aanwezige voorraad, bijgedragen hebben en voortdurend bijdragen , om de prijzen van dit levensmiddel men* en meer te doen dalen, en tot het gewo e peil te rug te brengen; dat alzoo geene redenen meer geacht bunnen worden aanwezig teziju, om ten nadecle van den landbouw en ïiandel , daaromtrent eenige verdere belemmerende maatregelen te doen stand houden;

Overwegende, dat door het verbod om aardappelen jn de branderijen te gebruiken , en we!k gebruik aan eenige oorden des Rijks plaatsheeft, aan de nijverheid, den landbemw en de veeteelt aanmerkelijke fchade wórdt toegebragt, en de omstandigheden , met opzigt tot den aanwezigen voorraad van dit veldgewas, zoowel a!s het uitzigt op den aanstaanden oogst daarvan toela-* ton, om de te dezen, voor een aantal 'ingezetenen, bejtsande belemmeringen te doen ophouden;

Gelet op de wet van den ïoden Januari 1817 (staatsblad n°. 3.) en op Ons besluit van den 4den Mei 1817 (staatsblad n°. 20.)'j

■ Op het rapport van Onzen Minister van Binnenland-' $che Zaken, van den 8stcn Mei 1818, n". £75 n°. 563

Den Raad van State gehoord,

Hebben besloten en besluiten.*

Art. 1. Met intrekking van dat gedeelte der weï Y*n 20 November 1816 (staatsblad n<>. 6.1), waarbij Wiycci- van, fcosfctfei* was, \e5i1pd.en geworden 3, zal,

te