is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Dc Yoorfchrevene betaling zal van den aanvang af aan op den voet van het bepaalde bij dit te enwoordig reglement, geheel kosteloos geschieden op de bureaus; van rentebetaling der nationale schu d, gevestigd binnen Amsterdam , en wel voorposten van vijftig gulden* renten en daar beneden , in numerair , of bankbiljetten , en voor posten boven de vijftig gulden» renten , in kwitan— tien op de Ne.lerlandsche Bank, luidende aan toou Jee en betaaibaar bij de gezegde Bank, dadelijks beginnend* met dea dag welke volgt op dien van de aangifta.

10. De bureaux van rentbetaling der na'.ionale schuld zullen alle w ikdajjen, van den eerfien Jmi tot en met den ïoden November, en van den eersteo Januari tot en met den iS.ien Mei, van des maandags tot des vrijdags ingefloten, geopend aijn.

n. De betal'ng van ieder half jaar verfchenen renten, zal gefchieden aan den houd.-r van rekeningen ia het grootbank, in p.-rsoon of aan des/ieifs gemagigden, bij generale of fpeciale procuratie; zoolanigs prokuratien, welke bi nen "slands ziju gepasseerd, zullen moeten zijn ingevigt naar de bepalingen en formulieren, daartoe bereids gearresteerd en thans reeds in gebruik.

12. De voorsz. procuratien zullen , alvorens t ffect te kunnen sorteren , op het bureau van verificatie bij do Directie van het grootboek der nationale schuld moeten worden geregistreerd, tegen betaling van dertig cent» en voorts aldaar jaarlijks vóór de* aanvang der r«atbe-

A 5