is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefenen orrr alle de takken der geneeskunst, en dealgemeene of p'aatseüjke verordeningen dienaangaande bestaande , of nog te emaneren , helpen handliaven en doen observeren, alsmede bij het ontstaan van besmettelijke ziekten aan de stedelijke regering de nooiige maatregelen tot stuiting derzelve voordragen.

56. Dezelve zullen de provinciale kommissiën, waaronder zij b hooren, dienen van berigt, consideratien en advies op a le stukken, welke te dien einde aan hen zullen worden gereuvoijeerd, en voorts met dezelve in korrfspondtntie treden over zoodanige onderwerpen, als tot bevordering van de gezondheid der ingezetenen kunnen strekken.

37. Dezelve zulen geene stedelijke reglementen aan de regering ter sanctie mogen aanbieden, dan na dat dezelve aan de provinciale kommissie zullen zijn ingezonden, en onderzocht of daarin ook iets strijdigs met de algemeene verordening of instructien gevonden wordt.

38. Dezelve zullen mede bet toevoorzigt hebben, over hst onderwijs in de geneeskundige wetenschappen, hetwelk plaalSBiijt, in de volkstaal, gegeven wordt, en door geschikte verordeningen zorteu, dat a'icn vcor wie dit onderwijs gefchikt is, en gegeven wordt, daarvan naar behooren gebruik maken, en voorts in het a'genieen alles aanwenden, wat tot bevordering, aanmoediging en eene betere uitoefening dcc \oo;schrevene kunsten kan dienstig zij».

öq. Da»