is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genetslundig ondersoek en toevoor&i'gt bij het ontstaan van epidemische eri coniagieuse ziekten.

41. Zoo dra er eene besmettelijke riekte, aan welke een buitengewoon groot aantal jtiensehen zitk Hit of sterft, ontHaat in eene plaats ahvaar geene plaatselijke kommissie va:i geneeskundig toevoorzigt gevestigd is zuilen de kunstoefenaars , die dezelve behandelen, daai van dadelijk kennis moeten geven aan het hoofd van het plaatselijk bestuur, en eene naauwkeurige belchrijving van de ziekte en van de wijze van behandelin;' iazenden.

42. Deze van het ontstaan eener zoodanige ziekte geïnformeerd zqnde , zal onverwijld daarvan kennis gevén aan den President van de provinciale kommissie van geneeskundig onderzoek en tuevoorzigt, met toezeadin? tier berigten die daarvan zijn ingekomen.

■i ■ » ; '

4?. Zoo dra het ontstaan der ziekte ter kenn!sse is gekomen van d$n I iCSKlent der provinciale kommissie zal deze, zulks noodi^ oordoelende, of zelf, ofdooreea ander lid der kommissie, medici:.» doctor zijnde , daartoe door hem gecotumitteer l, den aard en staat der ziekte in loco oiide; zorken, aan de geneeskundigen zijne gedachten mededfe? ea asngaandö de behandeling, en met net ph'atsf :ijk besltiur ae maatregelen beramen, die ter genezing f voorkoming van de verdere verspreiding kunnen Woiuea in het Werk gesteld.

44.