is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jen aard en wijze van .behandeling der ziekte te raadplegen en aan de stedelijke redering de noodige maatregelen tot stuiti.;g derzefve voor te dragen. Zullende hg Voorts hiervan ken;;is geven en vers'ag deen aan den President der provinciale kommissie.

43. De President der provinciale kommissie aldus van liet ontstaan eener besir.e:teïijke ziekte geïnformeerd zijnde, zal , zulks no:>dig oordeelende, de ziekte in loco onderzoeken, met de plaatselijke komm:ssie daarover coofere'en en van zijne bevinding berigt inzenden aan de Gedeputeerde Staten en aan bet Departement van Binncnlandsche Zaken.

4g. De provinciale kommissie van geneeskundig ondersoek en toevoorzigt, onder welker ressort zeekusten of zeehavens zijn, zullen in het bijzonder letten op de bi smette ijke ziekten, welke, door middel van de scheepvaart, herwaarts zouden kunnen worden overgebragt, len einde met den meesten spoed de krachtdadigste maatregelen zouden kuunen werden voorgedragen en in het werk gesteld, om liet ontstane gevaar af te weren, of de verspreiding van deze ziekte tegen te gaan.

5o. Ingeval van heerschende of besmettelijke ziekten onder het vee, zal de President v&n de provinciale kommissie, van het ontstaan derzeive kennis bekomen hebbende, door de kommissie van landbouw, of zelf, of een ander lid der kommissie daartoe door hem

se-