is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gecommitteerd, den aard en staat dezer ziekte in loco onderzoeken, «n, met de koinmisite van landbouw en de plaatselijke regering de maatregelen beramen tot genezing en stuiting van den verderen voortgang derzelve; terwijl hij van het verrigtte dadelijk kennis moet gyven aan het Departement van Binnenlandsch# Z*ken en a*u de Gedeputeerde Staten, met voordragt van het aten er bevonden niogt worden verder noodzakelijk te zullen wezen.

Deieiskosten en vacatiën, behoorlijk geverifieerd, zullen uit het fonds ran den landbouw worde goedgemaakt.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad en in heè officiële dagblad zal worden geïnsereerd.

Lasten wijders en bevelen de ministeriële departementen en autoriteiten, wien zulks aangaat, asn de executie ■van het tegenwoordig besluit «1e hand te houden.

Gegeven op het Loo den 5isten Mei des jaais 1818, liet vijfde van Onze rcgcriuj.

• \ t■

(Geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning, \Qeteckena) J. G. de Mey van Stkeefkekk»