is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3®. « Het 47 art. derzelve wet,houdende, onder an« deren , dat alle provinciale keuren , welke tegen « de bepalingen van de2e wet niet stiijJen, in « volle kracht blijven, tot dat deswege door de « Provinciale btat'en nader zal zijn voorzien,

5". De generale ordonnsntia van 38 Juli 1801, concernerende hel zouten, havenen, keuren, pakken, ophoogen en leggen van den haring, enz.

$». Ons besluit van den ïoden Januari i8i4 (staatsblad n®, 6), waarbg opgemelde generale ordonnantie van 28 Juli ïüoi weder in werking wordt gebragt.

5°. Ons besluit van den j6den Juni i8i5 (staatsblad n°. 3g), houdende nadere bepalingen op de haring- visscherij.

Overwegende dat in zoodanige gedeelten des Rijks, alwaar de opgemelde generale ordonnantie van 28 Juli 1801, en Onze bovenstaande besluiten van 10 Januari s8i4 Cstaatsblad n*. 6) , en van 1G Juni i8i5 (staatsblad n". tot heden in werking zijn geweest, geene provinciale keuren op de inwendige pol:cie der haringvisscherij aanwezig zijn , alzoo alle zoodanige gewestelijke verordeningen welke voorbeen aldaar te dezen aanzien mogten hebben bestaan, grheel en al zijn vervangen geworden door gedachte g"cen»le ordonnantie ■van 38 Juli 1801 en opgevolgde, daartoe betrekkelijke,

d'i-