is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rler Nederlanden met i!e verevening en voldoening va, boven genoemde pretensien, voor zoo veelde Nederlanden betreft, tegen genot cener bepaalde uitkoop is beiast geworden ; en

Willende de noodige maatregelen daarstellen, ten einde onze goede onderdanen op de spoedigste wij^e het effect van de beschikkingen in laaUlgcmelie overeenkomst vervat, zouden kunnen erlangen j

Op de voordragt van Onzen Minister van Financien 3 Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. De bij het hoofd dezer vermelde, vóór den bij het iGde artikel van de conventie van 20 November lui.5, gestelden termijn Van dechéance gereclameerde, en als nog onafgedaan geblevene schuldvorderingen ten laste van Frankrijk, waarvan het bedrag in inschrijvingen van renten op het Grootboek der Publieke Schuld van dat Piijk meet worden voldaan , zullen , nadat dezelve verevend zijn, worden gekweten op de wijze, -die bij art. 19 der, op den 2osten November i8i5, gesloten conventie is voorgeschreven.

2. De schuldeischers zullen hunne gelikwideerde; pretensien , des verkiezende, bij overschrijving, door Onzen walemelden Commissaris te Parijs, kunnen bekomen in renten op het Grootboek van Frankrijk , met genot der renten van 22 Maart 1818 af, mits van hunne keuze dienaangaande binnen ééne maand, na dat zij kennis, van dc verevening hunner pretensien bekomen hebben , doende blijken,

VaB