is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Ingftvalle van vermoedelijke vergiftiging zullen gerequireerden tot de schouwingen eenen apotheker, of in plaatsen, waar derizelven gevonden wordt, een openlijken 1 eeraar in de scheikunde, kunnen adsumeren, die dan hij de schouvvcedel edn relaas zal nioeteD voègen , niet alleen het r< sulfaat behelzende van de proeven, tot het ontdekken van het vergif door hem genomen, maar de proefnemingen ze've heschrijvende, zoo als die in tegenwoordigheid van de gerequireerden tot de schouwingen zullen zijn in het weit gesteld.

4. Van deze enk el a verklaringen der visa rrpertm bij de schouwcedel moet afgescheiden zijn hetoordeel, over het voorhanden zijnde geval uit te brengen , als moetende dit bestaan in eene oordeelkundige conclusie, op reden en ondervinding steunende, nopens de wijze en het gevaar der toegebragte wonde, of ander gedaan geweld en de ware oorzaak des doods.

5. Tot het opmaten dier conclusie en het vellen van dat oordeel moeten de doctores en'heelmeesters, die den dooden bijgestaan hebben, niet geroepen worden ; maar zulks moet geschieden door den geregtelijken arrondissomeiUs-doctor en heelmeester, metadsumtie, wanneer het belang der zaak <n de mocijeJijkheidvan uitspraak in sommige gevallen zulks moeten vorderen, Van één of twee leden uit de provinciale of plaatselijke geneeskundige kommissie, door hunne professie daartoe gekwalificeerd.

6. De