is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordeningen betrekkelijk de verknopingen van medicinale droogerijen en chemicalien.

Art. ï. Geene publieke verkoopingen, waarbij gevonden worden zoodanige droogerijen en chemicalien, welke alleen ïn de geneeskunde worden gebruikt, zu'Ien ruogen plaats hebben, zonder bekomen autorisatie van de plaatselijke regering , welke dezelve niet zal verleenen , dan na alvorens het rapport van eene provinciale of plaatselijke kommissie van geneeskundig toevoorzigt te hebben ingewonnen. (wet van den i2den Maart 1818, art. 15).

1

2. Om die autorisatie te bekomen, zullen de makelaars, of wel diegenen, welke bovengemelde geneesmiddelen willen veikoopen, gehouden zijn, zoo vroegtijdig mogelijk, genoegzame monsters van dezelve te b^orgen aan de plaatselijke ïejering, ten einde die chemice en pharmaceutice zouden kunnen onderzocht worden.

3. Dit onderzoek zal aan de plaatselijke kommissie Van geneeskundig toevoorzigt worden opgedragen , of, deze in zoodanige plaats niet bestaande, alsdan aan de provinciale kommissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, onder welker ressort die plaats b< hooit; en Zullen gemelde kommissiën verpligt zijn van derzelver bevinding eene schriftelijke verklaring te geven; en indien het kwame te blijken dat zoodanige genetsmiddelen ondeugende, vervalscht, of niet diegene zijn, onder welker naam zij ten verkoop worden aangeboden, zal

de