is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de plaatselijke regering de verzochte autorisatie niet alleen weigeren, maar ook omtrent die geneesmiddelen zoodanig disponeren, als zij, naar den aard en de omstandigheden der zake, op de voordragt van de plaatselijke geneeskundige kommissie, en na ingenomen advies van de provinciale kommissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigl, zal vermeenen te behooren.

4. Ten aanzien van publieke verkoopingen van zoodanige droogerijen en cliemicalien . welke, als van aa7igehaalde of ges:rande goederen herkomstig, van 'slands Avege geschieden, zullen dezelve ni( t mogen plaats hebben, dan nadat er genoegzame monsters dier goederen aan de provinciale kommissie van geneeskuriouderzoek en toevoorzigt, onder we uer ressort de verkooping geschieden moet, zullen zijn ingezonden, cu door dezelve goedgekeurd.

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is met de uitvoering van dit besluit belast, hetwelk in liet staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te 'sGravenhage den i5den Juli dts jaars 1818, het vijfde van Onze regering.

('Geteelend) WILLE M.

Van wege den Koning, ([Geteelend) J. G. de Mey van Streefkerk.