is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarop toepasselijke verordeningen, als met de behoeften des handels en der scheepvaart in het algemeen r en die der onderlinge betrekkingen der ingezetenen in het bijzonder ; zullende de dikwerf gemelde keuren , reglementen en ordonnantiën, door gedachte Kollegien , dien overeenkomllig, .worden gewijzigd, en de dienvolgens door heit op nieuw ta arresteren keuren, reglementen en ordonnantiën, onverwijld de tot dien tijd to« gevigeerd lubbende moeten vervangen.

4. De boeten en stvafFen, bij de alzoo nader te arresteren keuren, reglementen en ordonnantiën op de beRaande, zoo binnen- als buitenlandsche beurt- of veerschepen vast te stellen, zullen moeten worden gewijzigd naar de deswege thans vigerende algemeene verordeningen en voorschriften. l)e boeten zuilen het daarbij gestelde maximum niet mogen te boven eaan , de boeten en straffen in eene gepaste evenr edij;heid tot de mate der overtreding worden gesteld, en deze door geenl; burgerlijke autoriteiten, maar alleen door den bevoegden regter worden opgelegd , aan wien alleen en uitfluitend de uitfpraak zal moeten verblijven over alle de , uit de toepassing en opvolging der bedoelde, alzoo te arresteren reglementen, keuren en ordonnantiën teontlïane geschillen, hoe ook genaamd; terwijl in alle gevallen de schepen of vaartuigen voor de betaling der geïncurreerde boeten zullen kunnen worden gearresteerd door de plaatselijke en daartoe bevoegde autoriteiten, ten zij suffisante cautie voor de voldoening daarvan zal worden gesteld.

A. 5 5. G«*u