is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

.

(N°. 56.) BESLUIT vanden isteD November 1818, waarbij de bepalingen van de TVet van den a8stcn JSivóse XIIIe jaar, nopens het ontvangen van consignatien bij de amortisatie - kas wederom in werking worden gesteld.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Her10g van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de wet van den 28 NivÖse XIIIJe. jaar, regelende de wijze, waarop de consignatien van allerlei aard bij de Amortisatie-kas in ontvang zouden worden genomen ;

Overwegende, dat, door het daarstellen eener Amortisatiekas voor dit Rijk, geheel zijn opgeheven de beletselen, welke de uitvoering der voorsz. wet, na de aanvankelijke afscheiding der Nederlanden van het Fransche Rijk, hebben verhinderd, en waaraan uitdien hoofde voor de Zuidelijke Provinciën van het Rijk provisioneel is te gemoet gekomen door Ons Besluit van den i8^n. October i8i4;

En willende mitsdien doen ophouden de onzekerheid , welke er bestaat, of en in hoe verre de bepalingen der voorz. Wet voortaan weder effect zullen sorteren;