is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

,"c" uer UUDe,a"ngen aan de daar op regt hebbenden, te benoemen eu aan te stellen .de ontvangers-generaal in de hoofdplaatsen der provinciën , Z00 mede alle de ontvangersparticulier ïu de onderscheidene arrondissementen. &

Onze Ministers van Justitie, van Financiën en van Binnenlandsche zaken en de Directeur-Generaal van ' Lands morhsalie-kas, zijn belast met de executie van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Brussel den November des jaars ,818 het vijlde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G, DE MEY VAN SlREEEKEilK.

I