is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In steden of plaatsen, waar van de bevolking vijftien honderd tot drie duizend zielen bedraagt, zullen slechts vier debitanten mogen worden geadmitteerd ; voor plaatsen van meerdere uitgestrektheid zal het getal der debitanten door de Burgemeestferen of plaatselijke Besturen bepaald •worden, naar gelang van omstandigheden, voorbehoudens de approbatie van den Gouverneur der Provincie.

De admissie der debitanten is personeel , en geeft aan dezelven geen regt om hun beroep door in- of uitwonende kinderen of bedienden te doen uitoefenen.

De debitanten zullen hun beroep niet mogen uitoefenen buiten de stad of gemeente voor welke zij zijn geadmitteerd , en zullen geene gesplitste loten mogen debiteren , dan die geteekend zijn door de gequalificeerde Kollecteurs of Splilters, binnen hunne provincie geadmitteerd.

De debitanten zullen hunne akten van admissie doen viseren door den Kommissaris van Policie, ofte deszelfs functien waarnemenden Ambtenaar, waar onder zij ressorteren , en gehouden zijn dezelve altijd bij zich te hebben.

De hiervoren vermelde bepalingen zijn mede toepasselijk op de Splilters , welke gelijktijdig het beroep van debitanten uitoefenen.

In geval van overtredingen dezer bepalingen zal de akte van admissie dadelijk, worden ingetrokken.

III. Alle admissien en benoemingen van splilters en debitanten, krachtens het hier voren ingetrokken eersle arlikel van het Pieglement van i3 October 1812 gedaan, worden, met den afloop van de thans trekkende Loterij, gehouden voor vervallen.