is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Onze Minister van Financien zal de noodige orders stellen, dat, gedurende de trekking van de Koninklijke Nederlandsche Loterij , dagelijks in de Staats-Courant worde melding gemaakt van de nummers, welke telken dag met een prijs of premie van iooo gl. of daarboven zullen zijn uitgekomen.

En zullen de Gouverneurs der respective provinciën zorge dragen, dat deze opgaven van nummers, prijzen en premien regelmatig in de provinciale dagbladen worden overgenomen.

V. Alle handel en uitgifte of verkoop van heele loten, anders dan die onmiddellijk onder de handteekening van den ontvanger-generaal afgeleverd zijn, met uitzondering der zoogenaamde huurloten, voor eene der eerste klassen of voor de trekkingen van eene geheele week, gedurenda de vijf eerste weken van de laatste klasse , is verboden.

De geheele of gedeelten van loten, bestemd om in huur gegeven te worden, mogen alleenlijk voor eene geheele klajse van de eerste klassen, en niet voor meerder of minder dan eene geheele week van de laatste klasse, uitgegeven worden, integaan met de trekking van des maandags tot die van des zaturdags.

De uitgifte, hét verkoopen en debiteren der gemelde loten en gedeelten van loten voor de laatste klasse kunnen, alleenlijk voor de vijf eerste weken , plaats hebben. Zulks is na de vijfde week verboden, gelijk mede alle uitgiften, verkoopen en debiteren der zoogenaamde dag-briefjes, en zullen alleenlijk kunnen plaats hebben in de provincie, alwaar de kollecteur of splitter , die dezelve zal uitgegeven hebben, rnogt woonachtig zijn.