is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapiteins, stuurlieden en supercargas, welke aan bpprd van zoodanige, tot den ongeoorloofden Slavenhandel gebezigde , schepen of vaartuigen voorbedachtelijk zullen hebben dienst genomen, en alzoo, het zij voor eigen, het zij voor vreemde rekening, dien handel hebben bedreven of begunstigd.

III. De verdere schepelingen en matrozen, welke weten, dat de schepen of vaartuigen, waar op zij dienen, tot den voorschreven handel of tot de begunstiging daarvan bestemd ziju, zullen worden gestraft met eeue gevangenis van niet minder dan zes maanden, en niet te boven gaande den tijd van twee jareii. Zij, die zulks naderhand ontwaar worden, zijn dadelijk uit hunnen dienst ontslagen, en zullen bij de eerste gelegenheid, wanneer zij dit zonder gevaar kunnen doen, denzelven verlaten, op pene, dat zij anders op dezelfde wijze gestraft zullen worden.

IV. Met gelijke gevangenisstraf, als in art. 3 staat vermeld, zullen worden gestraft alle assuradeurs, makelaars, cargadoors en anderen, welke voorbedachtelijk schepen of vaartuigen, tot den ongeoorloofden Slavenhandel bestemd, zullen hebben verzekerd, of op eenigerlei wije derzelver vervrachting of verhuring zullen hebben bevorderd, zullende daar en boven hun patent terstond worden ingetrokken , en aan hen soortgelijke patenten marnier mogen worden afgegeven.

f