is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de reglementen op het ouderhond der weduwen en Kinderen van militairen.

XI De verschillen over het onderstands-domicilie van eenen ehoeftigen tuschen twee gemeenten, zullen de plano door - ïCt k0lIegie V3U Gedeputeerde Staten worden beslist indien gemeente^,tpt dezelfde provincie hehooren, en door Ons, md.en dezelve in meer dan eene provincie gelegen zijn.

XII. Op dezelfde wijze zullen de verschillen van denzelfden aard worden afgedaan , welke tusschen onderscheidene Diakoniën of andere soortgelijke instellingen mogten ontstaan , gelijk mede die verschillen, welke tusschen die instellingen en de gemeentebesturen mogten rijzen.

Doch, de geschillen tusschen onderscheidene Diakoniën of andere soortgelijke instellingen, ontstaan in eene en dezelfde gemeente , welker bevolking vijf duizend zielen

overtreft, zullen door het plaatselijk bestuur worden beslist.

XIII. Indien de billijkheid schijnt te vorderen, dat men in eene gemeente eenen hehoeftigen uit den algemeenen. onderstand te hulp kome, zonder dat men het eens zij, aan welke gemeente of aan welke instelling die behoeftige zich kau

aanmelden, zal, in geval van noodzakelijkheid, de gemeente,

waar hij zich bevindt, billijke hulp verleenen, behoudens haar regt van verhaal tot restitutie op den genen, op wien zulks haar toekomt.