is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanig echter, dat de equipagie van liet schip , liel welk den prijs zal gemaakt hebben, dubbelde portien zal genieten.

XII. Wanneer een chaloup, barcas of ander vaartuig, met een detachement van een schip van oorlog bemand, een' prijs in het gezigt van hetzelve maakt , zullen alle de manschappen van zoodanige chalöup of barcas ook eene dubbelde portie der prijsgelden genieten 5 wanneer zulks geschiedt buiten het gedgt, worden de prijsgelden verdeeld alleen onder de manschappen, welke de bemanning van de chaloup of liet vaartuig hebben uitgemaakt na aftrek voor den Kommandant van het eskader, schip of vaartuig welke zoodanige expeditie zal bevolen hebben, van een derde van het kwart, volgens de gemaakte bepalingen, den Kommandant van het detachement toekomende.

XIII. Een prijs door een 's Rijks schip of vaartuig gezamenlijk niet een particulieren kaper of cotnmissie-vaarder genomen wordende , zal het netto provenu verdeeld worden tusschen de eigenaars of reeders van den kaper en de manschappen van dé equipagie van het oorlog-schip of vaartuig, elk naar mate van het getal manschappen, ■waarmede zoodanige schepen of vaartuigen zijn bemand geweest op het oogenblik van het maken van den prijs.

Onze Minister van Marine is belast met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk met de daarbij behorende bepalingen zal worden geplaatst in het Staatsblad.

Gegeven te Brussel, den i3dcn december des jaars 1818 , van Onze regering het &esde.

WILLEM.

Van wcge den Koning, .1. G. Tii: Mey van Streefkerk.