is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iöi9, zoo als dezelve hiervoreu zij li bepaald, zulleu worden gebezigd de navolgende gewone en buitengewone inkomsten .

GERAAMDE ZUIVERE OPBRENGST.

's Rijks directe belastingen 28,000,000 00

Registratie, Zegel, Hijpotheek en Successie-

regten 11,200,000 00

's Rijks Inkomende en Uitgaande-regten en Ac-

cijnsen, de Watertollen er onder begrepen . 20,000,000 00

Regt op de Gouden en Zilveren werken. . . 2Öo,ooo 00

Inkomsten der Domeinen 2,600,000 00

beide Loterijen 1,200,000 00

' Posteryen 900,000 00

Te storten borgtogten 230,000 00

Opbrengstvan de te verkoopenNagelen en Olië-

teiten 620,000 00

van onder liet fransch bestuur

verkochte domeinen 5o,ooo 00

van te verkoopen overlollige objecten, behoorende tot de departementen van Oorlog en van Marine , mitsgaders opbrengst van

restitulien en verdere baten . . 35o 000 00 Teruggave van bet verstrekte uit het crediet van 45 millioenen guldens , ter verzekering der uitvoering van de bepalingen , voorkomende in art. 2 der wet van december 1817 , houdende algemeene voorschriften

omtrent den vrijen Thee-handel „50 00G 00

Overschot, ten profijte van de Schatkist op de

diensten van i8i5 ■—1816 3,616.691 igf

TOTAAL 72,766,691 *97

IV. De belastingen, regten en inkomsten, in het voorgaande artikel opgenoemd, zulleu worden gelieven en geïnd, op denzelfden voet als over den jare 1818, tot dat daaromtrent andere wettelijke bepalingen zullen ziju gearresteerd en in werking gebragt.