is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

YAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

^-N • Zj.O. ) BESLUIT van den a6sten December 1818 , betrekkelijk de Administratie der goederen toebehoorende aan de stichtingen der beurzen of van kollegien.

Wij, WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Herzien Ons Besluit van den 5den October 1816, n°. 4.1 ;

Op de voordragt van Onzeu Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën;

Gezien het rapport van Onze Ministers van Financiën eu van Binnenlaifdsche Zaken;

Den Raad van State gehoord ;

Hebben besloteu en besluiten :

Art. I. De Administratie der Domeinen, de Bureaux van Weldadigheid en de Commissien der Gasthuizen zullen, te rekenen van den i3ten Januari 1819, ophouden regt te hebben op het genot der inkomsten van de goederen , bossclien en renten, toebehoorende aan de stichtingen der Beurzen of van Kollegien.

II. Gezegde Besturen zullen dadelijk aan Onzen Miuister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, tabellen van de zulken dezer goederen, bosschen en renten inzenden, welke ouder hun beheer zijn, en zullen daarbij voegen alle de oorkonden , welke daartoe behooren, en zich iu hunne handen bevinden, alsmede zoodanige ophelderingen als zij in staat zijn te geven.