is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niogt plaats hebben , zal insgelijks worden ingeschreven in dit register, hetwelk door eeniegelijk zal kunnen worden geraadpleegd.

X. In voorkomende gevallen, zal Onze voorn. Minister de inriglingen van openbaar onderwijs magtigen, om de bestuurders der beurzen in regten te vervolgen tot het doen nakomen van den inhoud der akten vai; slichting..

XI. Onze Minister voor het Publieke Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de Koloniën, zal eene Commissie benoemen welke belast zal zijn met het onderzoek der bewijs-stukkeu , en zal , op haar berigt, uitspraak doen over de teruggave der goederen, bosschen en renten , alsmede omtrent de administratie van dezelve goederen ten voordeele van die genen , welke daartoe regt hebben , volgens de akten der stichting ; of, bij gebreke van deze , aan die genen welke door Ons bij een nader besluit daartoe geroepen zullen worden.

Bijaldien er noglhans eenige geschillen omtrent de goederen der gezegde fundatiën, of omtrent het regt van beheering , uitgifte of verkrijging dier Beurzen mogten ontstaan, zullen dezelve aan de Regtbanken worden verwezen.

Onze Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, mitsgaders die van Binnenlandsche Zaken en van Financiën, elk voor zoo veel hem aangaat, zijn belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te Brussel, den 26ston December des jaars i3i8, liet zesde van Onze regeriug.

WILLEM.

Van wege den Koning.

J. G. de Meij van Streefkerk.