is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaden, boonen, erwten en dergelijke grutterswaren, alsmede van meel en

zout 18 Dec. 1819.

N*.58. BESLUIT, houdende bepalingen nopens de wijze van invoering der nieuwe maten en gewigten, op primo Januari 1820.. —

N°.5p. WET, waarbij liet Hoog Geregtshof van Financien en Zeezaken, met den laatsfen December 1815, wordt gesupprimeerd 24 1

N°. 60. WET, omtrent {iet provisioneel voortduren der financiële verordeningen, voor

den jare 1819 vastgesteld 28 -

BESLUIT, omtrent de toepassing van art. 7 der wet van den 8sten Maart 1810,

ten opzigte van onteigeningen ten algemeenen nutte en de schadeloosstelling daarvoor verschuldigd 3° •

No.62. WET, houdende vaststelling van middelen, tot stijving van 's Rijks schatkist 31 ~~ 1

f