is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( N°. 5. ) WET van den ndcD Januari i8ig#

houdende rectificatie der grensscheiding tusschen de Provinciën Antwerpen en Zuid-Braband.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Alleu , die deze zullen zien of hooren lezen , salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat, inge* volge art. 3 der grondwet, de meer juiste bepalingen , welke nader omtrent de grensscheiding der Provinciën onderling noodig en dienstig mogten worden geoordeeld, bij eene wet zullen worden geregeld, met in achtneming, zoo wel van de belangen der ingezetenen, als van het gerijf der algemeene administratie, en daar het Ons is gebleken, dat er" uit dien hoofde doelmatige veranderingen kunnen worden daargesteld in de grenzen tusschen de Provincie van Antwerpen en die van Zuid - Braband, op het punt, alwaar de gemeenten van Hersselt en Aerschot in aanraking zijn.