is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( -N • ) TV E T van den i i'len Januari 18 r g,

houdende rectificatie der grensscheiding tusschen de Provinciën Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Wij, WILLEM, rij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertogvan Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooreu lezen, salut! doen te weten :

In aanmerking nemende, dat, ingevolge art. 3 der grondwet, de meer juiste bepalingen, welke nader omtrent de grenzen der Provinciën , onderling noodig en dienstig zullen worden geoordeeld, bij een wet zullen geregeld worden, met in achtneming, zoo wel van de belangen der ingezetenen , als vau het gerijf der algemeene administratie, en daar het Ons is gebleken , dat er te dien einde doelmatige veranderingen kunnen worden daargesteld in de grenzen tusschen de provincie van OostVlaanderen en die van Antwerpen.

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij dezen :