is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene wederkeerige beperking der Zweedsche vaart, de ondernemingen der Nederlandsche reeders te begunstigen, in gelijker voege als zulks voormaals ten behoeve der Noordelijke Provinciën van het Rijk, bij het retorsieplakkaat, van den 3a°". December 1728, plaats gevonden

heeft; '

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord , en met gemeen overleg van de Staten - Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, zoo als Wij goedvinden en verstaan, bij deze :

Dat, te rekenen van den September dezes jaars,

het aan niemand zal vrijstaan, om met schepen on ei Zweedscbe vlag eenige andere goederen binnen dit 1; intevoeren , dan die, welke af komstigzijn van den gron en nijverheid van het Zweedsche Rijk of van desze s overzeesche bezittingen , en zulks op straffe van verbeurdverklaring van schip en goed.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle Ministeriële Departementen en Autoriteiten, Kollegien en Ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den i44~. Maart des jaars 1819, het zesde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. de Mey van Streefkerk.