is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. De Zeebrieven zullen in Onzen Naam worden uitgegeven door den Directeur - Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, volgens het formulier, achter deze Wet geïnsereerd.

V. Alvorens een' Zeebrief te kunnen verkrijgen , zal de eigenaar , of indien er meer deelhebbers zijn, de boek houder , met zoo vele reeders , als welker aandeelen met dat van den boekhouder , ten minste vijf achtsten van het geheel bedragen., zich moeten vervoegen bij de Regtbank van eersten aanleg over de plaats, alwaar liet scliip te huis behoort, of de boekhouder resideert, en aan denzelven exhiberen:

iQ. Bijaldien het een nieuw uitgehaald schip is, den bijlbrief, of declaratoir van den scheeps-timmerman, of , anderzins , den laatsten koopbrief van hetzelve , met vermelding, of het schip binnen het Koningrijk ef buiten hetzelve is gebouwd.

2°. Eene door den eigenaar , of door den boekhouder , en door of van wege de meerderheid der reeders geteekende verklaring of ï'eederij-cedule , volgens het formulier , achter deze Wet geïnsereerd.

En zullen de voorsz. eigenaar, of boekhouder en mede-eigenaars , in handen van de voornoemde Regtbank moeten zweren , dat , voor zoo veel hun eigendom aangaat, stellig, en, voor zoo veel dat van hunne mede-deelhebbers betreft, naar hu/ilieder beste weten, het schip, voor lietwelke de zeebrieven zullen dienen , toe-