is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trnrie, voor de getrouwe nakoming van al liet gene l>i) deze Wet, op het stuk der Turksche Paspoorten, is gestatueerd; gelijk ook voor de betaling der boeten daarbij bepaald en omschreven.

XXVII. De"hie'r hoven vermelde borgtogten zullen nietgeacht worden gezuiverd te zijn, dan na dat de Paspoorten, zoo als hieronder' nader za'1 Worden bepaald, teruggebragt, of d it anders voldoende bewezen worde, dat dé schepen verongelukt megten zijn, behoudens echte;-, dat de hier onder nader te meldene akte van de Consuls of Ministers van den Staat, aan welke de schippers, bij verkoop van hunne schepen buitenlands, hunne Paspoorten overgeleverd zullen hebben, aan de gemelde schippers en reeders ten allen tijde dienen zal voor volkomene decharge en aequi t.

XXVIII. De Turksche Paspoorten zullen alleen valideren voor de reize, bij het daartoe te doen verzoekschrift opgegeven, en verder of anders niet, en ook dan zelfs niet boven de drie jaren uiterlijk, beide behoudens de uitzonderingen hisi* onder, bij ar t. 3i en 02, nader omsclueven.

XXIX.De schepen in de havens van dit Koningrijk geretourneerd zijnde, zullen deschippers gehouden zijn de Turksche Paspoorten , waarvan zij zich op hunne reize zulleu bediend hebben , binnen den tijd van zes weken, terug te leveren aan den Directeur , door wien de uitgifte is geschied , ten einde door dezen , na het roijeren der cauLie, te worden opgezonden aan den Directéur-generaal dei Inen Uitgaande Regten en van de Accijnsen , oiu ingetrok»