is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iers of Consuls zullen worden toegezonden,om, na het overgéven aan hen van de oude Paspoorten, aan de schip— pers uit te reiken; waarna de oude Paspoorten, door de zelve Ministers of Consuls behoorlijk doorgesneden, zullen moeten worden tefug gezonden aan den Directeur der In- en Uitgaande Regten en van de Accijnsen, bij wien dezelve zijn uitgegeven.

XXXII. Indien deeigendom van een schip, hetwelk van eert Turksch Paspoort voorzien is, uit hoofde van sterfgeval , of om eenige andere oorzaken ( buiten het geval van geheelen verkoop , bij art. 33 bedoeld ) aan andere onderdanen van dit Koningrijk mogt zijn overgegaan , zal niet alleen zoodanig schip op het daarvoor bereids verleende Turksche Paspoort deszelfs reize mogen volbrengen, maar zal ook de vernieuwing van hetzelve nog zoo lang op dó oude reederij-cedulle kunnen geschieden, tot dat dezelve, na het expireren van den Zeebrief, tot het obtineren van een nieuwe, ingevolge art. 8 hierboven, door cene nieuwe reederij-cedul moet warden vervangen.

XX^III. Indien echter eenig schip, voor hetwelk een Turksch Paspoort is geligt, zich binnen het Koningrijk bevond, en binnen hetzelve geheel mogt Wördenver kocht, zal de gene, die het Paspoort zal hebben geligt, gehouden zijn, hetzelve Paspoort, binnen veertien dagen , aan den Directeur der In- en Uitgaande Regten en van de Accijnsen, bij wien hetzelve Kal zijn -uitgegeven, terug te leveren , ten einde, door denzelven , na het roijeren der gestelde cautie, aan den Directeur-Generaal der Inen Uitgaande Regten en van de Accijnsen te worden opgezonden , om ingetrokken te worden , op eene boete