is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formulier van den Zeebrief.

(Koninklijk Wapen.)

Wn WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje—Nassau, Groot—Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allerdoorluchtigste , Doorluclitigste , Doorluchtige , Grootmagtige , Hoog- en Welgeboren , Wel Edele, Ërntfeste, Achtbare, Wijze, Voorzienige Heeren , Keizers., Koningen , Republieken , Prinsen , Fursteri , Hertogen , Graven , Baronnen , Heeren , Burge'meesteren , Schepenen , Raden , mitsgaders Regters , Officieren, Justicieren en Regenten , van alle goede steden en plaatsen; die deze Onze opene letteren zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Dat aan Ons voldoende is gebleken , dat , door den eigenaar of de eigenaren van het . schip ,

genaamd .... is verklaard ,

dat het voornoemde schip , thans gevoerd wordende door . . . schipper

groot . . . lasten of

zeetonnen, hebbende . . . dekkeu en

masten , en zijnde deze Onze landen gebouwd , binnen Ons gebied te huis behoort , en dat geene onderdanen van eenige vreemde Mogendheden daarin eenig part of deel hebben. En, daar Wij den voorschreven schipper gaarne gevorderd zagen in zijne regvaardige zaak, zoo is Ons verlangen, van allen voornoemd, en van een ieder in het bijzon-

Rcg. No. rol.

Handt eekeninc van dcu Scliippcr-

Gcsteld in presentie van mij

ce«;xpeiliecrd te len bij mij der hl- en Uitgaande Regleu eu van de Accij*sen.