is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogten oordcelon zicli in. den naclit te begeven. 211 een gedeelte van een gebouw van opgemeld en aard , hetwelk uitsluitend tot eene personele woning bestemd is , zullen zij daartoe niet mogen overgaan, dan vergezeld vaneen lid van het plaatselijk Bestuur of van een Kommissaris van Policie.

De geëmploijeerdcn zullen in den nacht in geene andere woningen hoegenaamd mogen treden , en gedurende den dag niet anders dan voorzien van een bevel van den voorzitter van liet plaatselijk Bestuur, en vergezeld als boveu.

De geëmployeerden mogen geene visitatie doen , dan voorzien van derzelver akte van aanstelling.

Atr. 13

Zoodra eene fraude, poging tot fraude of overtreding is ontdekt , zullen de goederen , welke voor verbeurt— verklaring vatbaar worden geoordeeld , aangehaald , en ten koste en pericule van de partij welke zal worden gecondemneerd, opgeslagen, en onder bewaring van de Plaatselijke Administratie gehouden worden , nadat dezelve in het bijwezen van den eigenaar of belanghebbende, of deze daartoe behoorlijk geroepen zijnde, zullen wezen geïnventariseerd.

De alzoo aangehaalde goederen zullen evenwel Worden vrijgegeven, wanneer daar voor, ten genoege van den Voorzitter van het Plaatselijk Bestuur, cautie zal zijn gesteld, of het bedrag der waarde, in handen van den plaatselijken Ontvanger zal geconsigneerd zijn.