is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(-^ • 17 •) BESL UIT van den Sosten April 1819, waarhij liet getal Kantoren voor den invoer van ossen, met twee vermeerderd wordt. (Zie Staatsblad, n°. i3.)

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der

Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-

Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Gezien Ons Besluit van den a4sten Maart laatstleden {Staatsblad n°. i3), houdende bepalingen en voorzieningen ter verzekering der behoorlijke werking van de Wet van den i4de* bevorens (Staatsblad n°. 10) over den onbelasten invoer van Ossen, gedurende de maanden April, Mei en Juni dezes jaars;

Op het rapport van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, en voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, mitsgaders van Onzen Staatsraad,, Directeur-Generaal der I11-en Uitgaande Regten en A.ccijnsenj

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1.

Onder de kantoren van In- en Uitklaring der In- en Uitgaande Regten en Accijns'en, langs welke, volgens art. 1