is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

( i\| .20. J WET van den i2clen Mei 18ig, op den OPHEF VAN DE IN- EN UITGAANDE REGTEN EN ACCYNSEN.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen den genen, die deze zullen zien of liooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in aanmerking hebben genomen, dat bet belang van het Rijk en der ingezetenen eene herziening vaiv de thans bestaande wetten op den ophef van de Inkomende en Uitgaande Regtenen van de Indirecte Belastingen vordert;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Slate gehoortl, en met gemeen overleg der Slaten-Generaal

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wii goedvinden en verstaan bij dezen, omtrent den ophef van voorschreven Regten in het algemeen, te arresteren de bepalingen hierna volgende:

EERSTE HOOFDSTUK:

; :

Van de verschuldigheid der Regten.

Art. 1.

Met den eersten Juli dezes ja,ars; worden de wet van