is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs de grenzen, zoo van de zee- als van de land-zijde, welke als onvrij territoir zal worden aangewezen, als omtrent welke zullen moeten worden nagekomen de bepalingen in het i4lle. lioofdsLuk dezer wet voorkomende, behoudens de uitzondering hierna gemaakt.

Art. 4.

'sRijks Inkomende, Uitgaande en Transitoire Regten zullen van alle goederen , waren en koopmanschappen, waaronder de paarden en alderhande vee, moeten worden betaald, zoo menigmaal dezelve van of naar eene plaats buiten het Rijk worden in- uit- en doorgevoerd behoudens de uitzonderingen hierna gemaakt.

Art. 5.

Wanneer echter uitgaande goederen naar eene plaats mogten zijn bestemd geweest, waar zij, krachtens een verbod, na het vertrek derzelve hier te lande bekend geworden, niet vermogen te worden toegelaten, zal van dezelve, mits niet transito gedeclareerd geweest, bij het inkomen, geene regten worden gevorderd, en restitutie der betaalde uitgaande regten verleend worden; mits aan de administratie blijke van de identiteit der goederen en van de redenen, waarom dezelve ter plaatse hunner bestemming niet hebben kunnen worden aangevoerd.

Deze bepaling zal op specien, voor welke bij het uitgaan afschrijving voor den impost wordt verleend, of welke in dat geval slechts aan de betaling van een gedeelte van den impost, op de binuenlandsche consumtie gelegd, zijn onderworpen geweest, in dezer voege worden toegepast, dat niet meer voor dezelve zal worden betaald, dan de som, voor