is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» meerdere goederen, waren of koopmanschappen, in of » binnen de zeegaten van het Koningrijk der Nederlanden » hebben gebragt, dan die genoemd en uitgedrukt zijn in » deze onze generale verklaring -y dat ook geene van onze » ingeladene goederen zijn verpakt , veranderd, verwis» seld of verminderd, in het geheel of ten deele , gelijk » wij ook beloven geene zodanige verwisseling, veran» dering, verpakking of vermindering in het geheel of ten » deele te zullen bevelen of toe te laten en verbinden » ons , om, in eas van ligting, geene goederen in den » ligter te zullen overladen, dan op den voet, bij art. 24 » en volgende van de wet bepaald ; dat wij ook in deze » generale opgave alle de goederen .onder hunne -regte , » ware en gewone benaming, voor zoo verre de goederen » aan ons bekend waren, hebben opgegeven , en gene>» ragllijk, dat in deze opgave geene fraude is gepleegd, noch » eenige goederen zijn verzwegen, noch ondernomen of » gepoogd, om directelijk ofindirectelijk 's Rijks geregtig» heden te verkorten.

» Belovende, eindelijk, voorschreven goederen alle te zul» len overbrengen of doen overbrengen ter plaatse, wer» waarts ons schip is gedestilleerd.

» Zoo waarlijk helpe ons God Almagtig! »

» Actum «

Voorde genen^welke, wegens hunne godsdienstige gezindheid , zwarigheid maken in het doen van den eed, zullen in het formulier, 11a het woord verklaren\ worden ingevoegd tle woorden : hij ware woorden in plaats van eed, en daarentegen worden weggelaten de woorden: » zoo waarlijk helpe » mij God Ahnagtig. «