is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaarwater, li ei; wc-lk hij is binnengekomen, zullende geeiie lesplaat?, tot een ancjer vaarwater behoorende, kannen worden aangewezen , dan om bijzondere redenen en met speciaal consent van den Directeur der In- en Uitgaande Reeten en

O • O

Accijusen der.Directie in welke ,liet schip kis binnengevallen. In dat laatste geval zal de reis niet kunnen worden Voortgezet, dan met tVvee' wakers ten koste van den schipper, zullende de verzegeling der < ladingsplaats, naar bevind van zaken, boven eu behalve de wakers} kunnen worden bevolen.

Art. 27.

- Wanneer een schip geheel of gedeeltelijk met fruiten of audel*e aan een onmiddell jk bederf onderhevige goederen mogt beïaden zijn, zal de opperste ambtenaar ter plaats der inklaring de bevoegdheid hebben, op daartoe gedane schriftelijke aangifte, de dadelijke lossing dezer fruiten of goederen toetestaan, onder de volgende bepalingen :

i°. Dat de lossing niet geschiede * dan 111 tegenwoordigltöid en ouder toezigt van twee ambtenaren;

fl ' - < I e

2°. Dat van liet geloste naauwkeurige aanteekening op t]e akte van inklaring worde gehouden ;

3°. Datj 11a volbragte lossing, worde in acht genomen betgeen hier voren, art. 18 en 19, over de verzegeling of bewaking, van het schip is bepaald ; zullende de ambtenaar, welke verlof tot de lossing heeft gegeven , daar van onmiddellijk verslag doen aan zijne superieuren.

Art. 28.

Bijaldien een zee - schipper voorziet ^ zijne lading geheet