is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voren, art. 41 > 44 > 45 en 4^ is bepaald ten aanzien van die speciën, voor welke de impost op termijnen betaald wordt, en mitsdien de regten worden berekend naar de geconstateerde kwantiteit; zullende worden cautie gesteld voor dat geen , hetwelk dezelve zullen bevonden worden te bedragen, ten ware de geconsigneerde verkiezen mogt, in plaats van cautie, het waarschijnelijke bedrag der regten > ten genoege van den ontvanger , te deponeren.

Art. 48.

In alle die gevallen., in welke verboden, zwaarbelaste, of als onbekend aangegeven goederen worden aangebragt , zal de lossing niet'vermogen te. worden verrigt, dan onder het onafgebroken toezigt van 's Rijks Ambtenaren , bij of aan scheepsboord, ten einde de uitgeloste goederen door hen zelve op het consent-biljet worden aangeteekend •, in alle jni|dere gevallen geschiedt de lossing altijd onder het algemeen toezigt der Administratie., welke, naar gelang van Zfiken en omstandigheden, het onafgebroken toezigt aan of bij.sche'eps-boord kan bevelen, of zich, ten aandien van toe7 zigt en verificatien, op de Rijks wegers en meters verlaten } welke tót weging en meting worden gecommiLteerd,

Art. 4q.

Met betrekking tot. goederen op de waarde belast, zal van OnzQu.tvyege, door daartoe ^xpresgelijk te. committeren makelaars te Amsterdam, voor spmnüge courante artikelen, welkei- waarde vc>©v de ingebragtft goederen meestal aan eenige geringe verandering onderhevig is, om de drie i^aanden»