is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene prijs-courant worden uitgegeven, opgemaakt naar den middelbaren prijs dezer goederen, op het midden der vorige maand, in de steden Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, zullende daarbij dc conditiën, bij den verkoop van góederen geDruikelijk, worden in het oog gehouden, en zal een ieder, welke de goederen op de waarde, iu voorschreven prijscourant uitgedrukt, wil aangeven , en zich onderwerpen aan het constateren der preciese hoeveelheid, vooralle benadering beveiligd zijn, als in welk geval, ten aanzien van deze goederen, insgelijks zal worden in acht genomen het geen bij de aangifte, op de wigt of de maat, bij art. 47 en 48, is bepaald; blijvende het echter aan ieder vrij, de aangifte der goederen op de waarde belast, volgens prijs-courant, of volgens eigen tauxatie, te doen.

Art. 5o.

Alle de bovenstaande bepalingen sluiten geenszins uit het geen met betrekking tot het getal en de merken der góederen is gestatuèerd ; zullende alle verschil 111 liet getal als fraudg worden gestraft, en het verschil iu merken worden gecorrigeerd met eene boete van f 2.5 - , voor goederen iii eene en dezelfde aangifte begrepen.

Art. 5i.

Met betrekking tot de goederen bp de waarde belast, en niet ;hürgëefevéü volgens de prifs-couraftt, artikël 49 omschreven , zal voor de lossing eeu paspoort van betaling, op aangifte döor den'gécousigneerden of zijn gemagtigde geteekthid, worden afgegeven.