is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, ilan met voorkennis van den eersten ambtenaar ter plaatse der lossing, en onder de volgende bepalingen :

i°. Dat aan de ambtenaren op den post bet naastgelegen aan het schip , waar uit de lossing zal geschieden, de documenten moeten worden vertoond, en daarvan, door de onderteekeniiig van een hunner, blijke, alvorens eenige goederen worden gelost of over boord gezet ;

2°. Dat de schuitvoerders de goederen zullen moeten brengen aan denzelfden post, waar de documenten zijn vertoond , of, in geval zulks door wind of stroom mogt worden belet, alsdan aan den naasten post, waar zulks mogelijk zal zijn.

De ambtenaren der In- en Uitgaande Regten enAccijn sen zijn in allen gevalle bevoegd, zich naar boord van het schip te begeven, om bij de lossing tegenwoordig le zijn.

Art. 68.

Na de volbragte lossing der goederen, op bet consent tot lossing, of op het inkomend paspoort gemeld, zullen zoo wel de schippers en stuurlieden, of die genen, welke dezelve representeren, als de ambtenaren tot het toezigt over de lossing gecommitteerd, door hunne ouderteekening attesteren , dat de lossing behoorlijk is volbragt.

Voor zoo ver de lossing buiten het onafgebroken toezigt der ambtenaren mogt plaats hebben, zal daar van melding op het document worden gemaakt.

Art. 6g.

Geene lossing zal vóór, zonnen-opgang of na zoimen-ou-

3