is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 106.

De alzoo geloste goederen zullen in liet entrepot of in een 's Lands pakhuis worden opgeslagen, eu, voor zoo ver derzelver aard dezen opslag niet mogt gedogen, zullen dezelve, zoo wel bij nacht als bij dag, onder opzigt gesteld en bewaard moeten worden , buiten kosten van den Lande.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Van gestrande en geborgene goederen.

Art. 107.

Voor zoo ver schepen op de kusten van het Rijk stranden of verbrijzelen, zullen de gestrande en geborgene of opgevisclite goederen als zoodanig aan geene inkomende of uitgaande regten zijn onderworpen, mits dat zij liet Rijk worden uitgevoerd binnen den tijd van drie maanden, na dat dezelve zijn geborgen of opgevischt.

Art. 108.

Bijaldien de gestrande , geborgene of opgevischte goederen, binnen evengemelden tijd, niet worden uitgevoerd, zullen, wegens dezelve, de regten moeten worden betaald, welke op het inkomen dier goederen in het Rijk zijn bepaald, ten ware de goederen op het enlrepot of ter doorvoer worden aangegeven, of dat de tijd van drie maanden, door de Administratie , om bijzondere redenen mogt zijn verlengd.

Ten aanzien van op den invoer verboden goederen