is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belanghebbenden, om de goederen binnen di'ie maanden het Rijk uittevoeren.

Art. ui.

Met opzigt tot gestrande en opgevischte goederen zal moeten worden in acht genomen, dat dezelve, na, ten overstaan van de ambtenaren der administratie, voor kwallen kwaliteit globaal te zijn geconstateerd, en nadat >t us proces-verbaal opgemaakt zal zijn, onder het opier strandvonders, of', bij onstentenis van dien, in een aids pakhuis worden opgeslagen, en daarvan aan den Dicteur der In- en Uitgaande Heg ten en Accijnsen in de Directie worde kennis gegeven, ten einde deze de verdere voorzorgen tot verzekering van 's Rijks Regten, in den geest van de hier vorenstaande bepalingen, nemen kunne.

Art ii2.

De bepalingen, inliet voorgaande artikel voorkomende, sluiten geenszins de bevoegdheid uit, om de gestrande en opgevischte goederen, door de strandvonders of andere personen, aan welke het toezigt over dezelve is opgedragen , bijeen te doen brengen , op den kruin der dijken, of op zoodanige plaatsen op het strand, waar dezelve tegen de verdere schade van het water bevrijd zijn, waartegen aan

voorschreven strandvonders en anderen, de verpligtiug wordt

opgelegd om van het stranden, bergen en opvisschen der goederen, onmiddellijk kennis te geven aan de naastbij geplaatste ambtenaren der Administratie.

Art. 113,

Wanneer de goederen, uit schepen, op 's Rijks kusten