is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i» fusten of kelders vervoerd worden, het getal, mitsgaders de nummers en merken derzelve, accoord worden bevonden.

Art. i5o.

Bijaldien de grondige verificatie ter plaatse der eerste inlading is geschied, en het ligterschip behoorlijk is geplombeerd of met wakers voorzien geweest, en de ambtenaren ter plaats der inlading in het zeeschip mogten vermeenen cene nadere grondige verificatie te moeten vorderen , zal dezelve plaats hebben ten koste van ongelijk-, doch zal, in dat geval, bij het vinden van ondermaat, of van eene mindere sterkte der dranken, voor zoo verre deze naar de sterkte betalen, en, bijaldien, voor het overige, het getal der fusten of kelders met derzelver nummers en merken in orde is, boven de kosten der verificatie niet meerder worden gevorderd, dan de enkele impost van het ontbrekende, ten ware de ondermaat meer dan i/io of de mindere sterkte meer dan twee graden op den Nederlandschen vochtweger mogt bedragen , als in welk geval de straf van fraude op de bevonden ondermaat of mindere sterkte zal worden toegepast, zonder eenige aftrekking voor het x/io of de twee graden, welke anderzins zouden zijn geleden.

Bijaldien men eene andere, dan de aangegeven specie mogt bevinden, zal de straf van fraude in allen gevalle worden toegepast.

Art. 13 r.

Voor zoo ver de primitive inladingsplaats geene los- en ladingplaats zijn mogt, als mede in ds beids gevallen: