is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer buitengewone gevallen zal de prolongatie met het Regt van Transit door Ons kunnen worden verleend.

Art. 186.

Van de bepaling, in bet voorgaande artikel vermeld, zijn uitgezonderd alle die specien, voor welke crediet van den impost wordt verleend, die zoo lang in het entrepot kunnen worden gehoudeu, als de invoerder zulks verkiest.

Art. 187.

Tl egens goederen, van buiten 'slandsinhet entrepot gebragt, zal bij het inkomen geene betaling van Regten worden gevorderd ; doch, voor zoo ver ter plaatse van den invoer geen entrepot aanwezig is, zal eene voldoende cautie, tenbedrage der Inkomende Regten van de gepermitteerde, en ten beloope van de dubbelde waarde der contrabande-goederen, worden gesteld, voor de productie van het bewijs, dat dezelve in het entrepot zijn aangekomen en ontvangen. Zullende de administratie de noodige maatreglen van bewaken of plomberen kunnen nemen , om de identiteit der goéderen te verzekeren.

Art. 188.

De eigenaars of geconsigneerden van goederen in entrepot liggende, zullen dezelve kunnen overstorten,of in andere kisten, balen, enz., pakken, behoudens de hoeveelheid bij den opslag bevonden en de aftetrekken tarra, daar, waar zulks te pas komt, mits het een en ander gteschiede onder bijzonder toezigt der Administratie.