is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 197.

Over alle de voorz. specien, welke op het einde van het jaar in entrepots mogten berusten, zal in de maand Januari van ieder jaar eene vereffening plaats hebben voorde rekeningen, welke niet afgeloopen zijn, en het saldo op een nieuw jaar moeten worden overgebragt.

De Administratie zal de verificatie van het geëntreposeerde iu partikuliere entrepots kunnen vorderen, in welk geval de rekening door de verimposting van het vermis zal moeten worden aangezuiverd.

De Administratie is bevoegd om de rekening der particuliere entrepots in den loop van het jaar te laten opmaken en verifiëren.

Art. 198.

Ten aanzien van alle andere geëntreposeerde goederen welke tot den doorvoer worden aangegeven , zullen de Transitoire Regten worden betaald, en omtrent dezelve worden gehandeld, zoo als wegens andere transito-goederen, elfde hoofdstuk, is Vastgesteld.

Zullende in het algemeen de transitoire of Inkomende Regien van de geëntreposeerd goederen worden betaald naar dea laux, zoo als dezelve bepaald is, ten tijde de goederen ter doorvoer of tot verblijf binnen 's lands worden gedeclareerd.

Art. 199.

De onkosten van huur en onderhoud van de entrepots mitsgaders van het toezigt over dezelve, zullen worden