is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geplombeerd , of van wakers verzeld, en zal de inventarisatie zoo spoedig mogelijk, immers binnen twee dagen na dé aankomst der goederen, ten kantore en ten overstaan van den Directeur , of iemand van zijnent wege , moeten %-or'den bewerkstelligd.

De invoerder, geconsigneerde of andere belanghebbende zal, bijaldien hij zich daartoe aanmeldt, bij de inventarisatie kunnen tegenwoordig zijn, en den inventaris in dat geval mede kunnen onderteekenen.

Art. 206.

Indien papieren onder de goederen gevonden worden, zal een summiere staat van. dezelve worden opgemaakt, eu zij zullen op het bureau van den Directeur der In- en Uitgaande Regten en der Accijnsen worden gedeponeerd, 11a door den Ambtenaar, welke de inventarisatie heeft verrigt, geparapheerd te zijn.

De uitlevering zal moeten geschieden aan deu genen, dia zijn regt van eigendom zal bewijzen.

Art. 207.

Indien de, in voege voorschreven, opgeslagene goederen, binnen den tijd van een jaar, niet zijn gereclameerd, zal de Directeur, 11a bekomene autorisatie van den Regler, welke op simpel request en summier onderzoek zal worden verleend, doen overgaan tot den verkoop der goederen, welke niet zal geschieden, dan na drie successive advertentien van vier weken tot yier weken, te plaatsen in de Siaats-Courant, en te affigeren voor het kantoor der hoofdplaats van dc Directie.