is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene plaats, gelegen binnen liet koningrijk, over zee, naai eene andere plaats, mede binnen bet zelve gelegen, verzouten worden, zullen aan geene betaling van uitgaande of ui ,omende regten, noch de schepen aan bet buiteiilandsch tonnegeld, onderworpen zijn; van de betaling dier regten zullen ingeslijks vrij zijn goederen, waren en koopmanschappen, die, over laud of langs rivieren of binnen- wateren vei•/,ouden wordende, van de eene plaats in het Rijk, naar eene andere, aldaar niet langs den naasten weg zouden kunnen aankomen, zonder over vreemd territoir te worden vervoerd , alles echter onder de bepalingen in dit hoofdstuk voorkomende .

Art. 2 38.

Specien, wegens welke crediet voor den impost wordt segeven, zullen, ter plaats van derzelver nieuwe bestemming worden aangeslagen , even als of zij van buiten het Rijk waren aangevoerd.

Art. 23g.

Voor zoo ver deze specien vóór derzelver vervoer zijn verimpost geweest, zal, bij de komst ter plaats der destillatie, geenerlei belasting worden gevorderd.

\

Art. 240.

Zachte zeep, verimposte bieren, mitsgaders rnm, arak en fijne likeuren zijn van den vervoer over vreemd territoir

uitgesloten.