is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken en nummers mitsgaders de waarde der goederen, voor zoo ver zij naar de waarde betalen of ten uitvoer verboden zijn, de naam van den koopman en' van den schipper of voerman, de plaats der destillatie, de tijd voor den vervoer toegestaan, en eindelijk de tijd, binnen welken liet bewijs der aankomst zal moeten zijn teruggezonden.

Art. 244.

Zoodanige der aldus verzonden wordende goederen, welke bij den in- of uitvoer zijn verboden of zwaar belast, mitsgaders die specien , voor welke crediet voor den impost wordt gegevei}, zullen daarenboven, op de vordering der Administratie, kunnen worden geplombeerd.

Art. 245.

De schippers en voerlieden zullen op het kantoor van aangifte en op dat geen, langs hetwelk zij het Rijk verlaten, aan dezelfde visitatie als op uitgaande goederen ouderworpen zijn, eu , voor zoo veel de goederen betreft, welke te lande of langs de rivieren worden vervoerd, verpligt zijn, dezelve te vertoonen op de kantoren, in het binnenlandsch paspoort aangewezen ; zullende van het een enander, door een visa op hetzelve, moeten blijken.

Art. 246.

Ter plaatse der destillatie aangekomen, zal de identiteit der goederen naar behooren worden geconstateerd, en, voor zoo verre dezelve in orde worden bevonden , en de vervoer binnen den bepaalden tijd is volbragt, zal deswegens een bewijs aan den schipper of voerman, en kennis ter plaats der afzending, worden gegeven.